Bruno

513 tekstów – auto­rem jest Bru­no.

Bruno.

Widzę ty­le zna­nych twarzy, dob­rze, że tu zostajecie
Wszys­tkie mar­ne poeci­ny, liche wy­poci­ny chwalą
Żad­na am­ber w og­niu nie wy­powie się dziś z sensem
Siedzę, podzi­wiam klęskę, wyśmiewam małość

Będą pat­rzeć i pat­rzeć i nie oderwą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2017, 08:41

Kolejny Sen.

I od­wie­dzać was będę, choć daw­no mnie nie było
Bar­dzo długi sen, w którym marze­nia nie giną
Tam nie ważny jest wiek, nikt nie zna słowa litość
A pos­ta­ci w morzu łez? Śmiało może zabrać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 lutego 2017, 09:19

Literaci i literatki.

Równoup­rawnienia, pa­ryte­ty - no­woczes­ny wiersz
Twar­de, żelaz­ne ko­biety, nieza­leżne i samotne
Syn­te­tyczne uczu­cia, miłość, syn­te­tyczny seks
Har­de su­ki, fe­minis­tki, pro­wokac­ja to ich cel

Psycho­loszki? Ta­kie słowo nie istnieje
Mi­nis­try, dok­torki, chcą zmieniać pol­ski słownik
Każdy wie, iż do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lutego 2015, 10:12

Prawie Każdy.

Dziw­ny, bo ro­bi z głową, co dyk­tu­je serce
Nie seg­re­guje, dob­ro, zło bo to już za nim
Ale na uwadze ma spra­cowa­ne, szor­stkie ręce
War­tość swoją zna i już nie jest daw­no słaby

Cicha wo­da, mała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 grudnia 2014, 18:46

Podległość.

Nie znoś mnie, nie po­pieraj, ne­guj, pluj w twarz mi
Pop­chnij mnie w przód, ko­lej­nym komplementem
Z ust po­tom­ka przygłupów, to właści­wie zaszczyt
Dla mnie, spra­wić Ci długie przemyślenie

I tak z każdym słowem, bar­dziej zachodzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2014, 17:57

Prawda.

Ok­reśleń jest mul­tum, na ta­kiego jak ja chama
In vi­no ve­ritas, bo świado­mie nie dasz rady
Żeby po­wie­dzieć tą prawdę, pat­rząc w oczy i nie uciec
Jes­teś słaby, bar­dzo mały i ze strachu blady

Zno­wu Ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2014, 17:56

Odwagi.

Nie umieraj, oni niech mówią, co chcą
Po­dej­mij ręka­wicę, nie bój się strachu
Ba­riery to wyob­raźnia, to w nich czai się zło
Nie pod łóżkiem w ciem­nym ko­rytarzu, czy za szafą

I choć by­wa trud­no, to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 maja 2014, 11:34

Ten ma szczęście, kto ze szpi­tala wrócił do domu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2014, 10:33

Smutne Święta.

Prze­rywa­ny sen - który to już raz tej nocy?
Prze­sile­nie zi­my, mróz za ok­nem, już świta
Łzy na po­liczkach, co to są zim­ne jak sople
Tak sa­mot­nie spędza święta erudyta

Sa­mot­nie, gdyż nikt nie ro­zumie, czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 grudnia 2013, 19:32

Na Zmiany Czas.

Nad­szedł czas zmian, czas wiel­kich prze­mian życiowych
Piękna twarz, piękny umysł, który cichut­ko się modli
O przy­pom­nienie ja­kichkol­wiek faktów sobie
I choć ciem­na stud­nia, echo mil­czy, nie piśnie ni słowem

Zmieniasz tak ce­le, przy­jaciół, rodziny
Mając pretensje, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 listopada 2013, 19:57

Bruno

"...Poznaj mnie po wierszach, wersach, usiądź, czytaj."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bruno

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 lutego 2017, 09:26Papużka sko­men­to­wał tek­st Kolejny Sen.  

24 lutego 2015, 10:30mechaa sko­men­to­wał tek­st Literaci i li­terat­ki.  

24 lutego 2015, 10:12Bruno do­dał no­wy tek­st Literaci i li­terat­ki.  

8 grudnia 2014, 18:46Bruno do­dał no­wy tek­st Prawie Każdy.